سینوزیت و آندوسکوپی بینی و سینوس

آبرزش بینی، از علائم کرونا!!!