تشخیص و درمان مقاومت به انسولین

دیابت نوع 1 و سلول بنیادی