تعویض مفصل لگن

شکستگی فمور

دیسک کمر

داروﻫﺎی ﺗﺮاﻟﯽCPR

نارسایی کلیه

جراحی سنگ کلیه

جراحی برداشتن کلیه

جراحی توده کلیه

جراحی دیسک گردن

جراحی برداشتن کیسه صفرا

آپاندیسیت

جراحی بای پس معده